رتبه موضوع:
 • 116 رای - 2.44 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
خلاصه دستیاری استرابيسم
#1
 • اصطلاحات رايج : استرابیسم علامتدار ( اشکار ) ( تروپیا ) ولی نهفته ( پس از قطع دید دوچشمی اشکار میشود ) ( فوریا ) . 4% کودکان بیمار و در اولین فرصت ( زیر 2 سال ) باید اصلاح شوند .
 • زاويه كاپا : زاويه بين محور بينائي و خط مركزي مردمك . اگر انعكاس نور روي قرنيه در مركز مردمك قرار گيرد زاويه كاپا صفر است .
 • حركات هماهنگ Conjugated : حركات چشمها در يك جهت و يك زمان .
 • دوكسيونها : چرخشهاي يك چشم بدون توجه به چشم ديگر .
 • ابدكشن : حرکت به خارج .
 • اددكشن : حرکت به داخل .
 • سوپراداكشن : چرخش رو به بالا .
 • اينفراداكشن : چرخش رو به پايين .
 • فيوژن : تشكيل يك تصوير از تصوير همزمان دو چشم . دو جنبه دارد :
 • 1/ حركتي : تطبيقي است كه از طريق كنترل عصبي عضلات خارج چشمي توسط مغز صورت ميگيرد تا هر دو چشم را در يك راستاي گردشي و فوه ائي قرار دهد .
 • 2/ حسي : تجمع نواحي حسي مغزي از دو تصوير و تبديل آنها به يك تصوير .
 • * هتروفوريا : انحراف نهفته چشم كه در ديد دو چشمي مشخص نيست .
 • ازوفوريا : تمايل يك چشم به انحراف به سمت داخل . ////////////////// اگزوفوريا : خارج .
 • هيپرفوريا : تمايل يك چشم به انحراف به بالا . ////////////////// هيپوفوريا : به پايين .
 • * هتروتروپيا : انحراف آشكار چشم كه قابل كنترل با ديد دو چشم نيست .
 • 2/84 ) ازوتروپيا : انحراف آشكار همگرا ( متقاطع ) . ////// اگزوتروپيا : واگرا .
 • هيپرتروپيا : انحراف يك چشم به بالا . ////// هيپوتروپيا : به پايين .
 • اگزسيكلوتروپيا : چرخش يك چشم به خارج . ////// انسيكلوتروپيا : به داخل .
 • ارتوفوريا : نبود هرگونه تمايل به انحراف چشم در صورت حفظ فيوژن . نادر است . يك مقدار كم فوريا طبيعي است .
 • انحراف اوليه : انحراف اندازه گيري شده در حاليكه چشم طبيعي روي نقطه اي ثابت و چشم دچار فلج عضله منحرف شده باشد .
 • ديوپتر منشوري : واحد اندازه گيري زاويه كه براي تعيين انحراف چشم كاربرد دارد . يك درجه معادل 1/7 ديوپتر .
 • منشور يك ديوپتري : نور تابيد شده از فاصله يك متري را به اندازه 1Cm بسمت قاعده منحرف ميكند .
 • انحراف ثانويه : انحراف اندازه گيري شده در حاليكه چشم دچار فلج به نقطه اي ثابت شده و چشم طبيعي منحرف شده باشد .
 • چرخش ( تورشن ) : چرخش يك چشم حول محور قدامي خلفي .
 • اينتورشن ( اينسايكلودوكشن ) : چرخش نصف النهار ساعت 12 چشم به طرف خط مياني سر .
 • اكستورشن ( اگزسايكلودوكشن ) : چرخش نصف النهار ساعت 12 چشم به سمت دور از خط مياني سر .
 • ورژنس : حركت چشمها .
 • حركات گسسته : حركات دو چشم در جهات متضاد .
 • همگرايي ( Convergence ) : انحراف دو چشم به سمت داخل .
 • واگرائي ( Divergence ) : انحراف دو چشم در جهت مشابه .
 • ورسيون : حركات هماهنگ چشمها .
 • 86 ) توضيح : در شرايط طبيعي ديد دوچشمي ، تصوير يك جسم بطور همزمان روي فووآي دو چشم ميافتد . انحراف هر چشم باعث ميشود كه در هر لحظه فقط يك چشم ، جسم را ببيند . هرگونه انحراف چشم خارج از راستاي طبيعي را استرابيسم ميگويند . ( خارج / داخل / بالا / پايين ) . در %4 كودكان وجود دارد . انحرافي كه تحت شرايط ديد دو چشمي آشكار باشد ، استرابيسم علامتدار يا آشكار يا هتروتروپي است و انحرافي كه فقط پس از قطع ديد دو چشمي آشكار شود ، استرابيسم نهفته يا هتروفوري يا فوريا خوانده ميشود . درمان در هر دو مورد در اولين فرصت جهت حفظ حدت بينائي بايد صورت گيرد .
 • فيزيولوژي :
 • 87 ) جنبه هاي حركتي : رکتوسهای داخلی و خارجی : اعمال ثانویه ندارند ( داخلی فقط Add و خارجی فقط Abd دارند ) .
 • مایلها : فوقانی چرخش به داخل و پایین اوردن و تحتانی برعکس .
 • رکتوسهای فوقانی و تحتانی : فوقانی چرخش به داخل و بالا بردن و تحتانی برعکس .
 • 87 ) عملكرد عضلات چشمي : 6 عضله خارج چشمي مسئول حركت در سه محور چشم هستند . عمل اوليه : اثر اصلي هر عضله . اعمال ثانويه يا ثالثيه : اثر فرعي عضله در حركت چشم است .
 • عضلات آگونيست : همراه . //////// عضلات آنتاگونيست : مخالف .
 • ميدان عمل : موقعيت چشم برحسب تعادل بين كشش 6 عضله تعيين ميشود .
 • وضعيت اوليه نگاه : مستقيم روبرو و سر و بدن حالت عمودي دارند . ميدان عمل عضله جهتي از نگاه است كه در آن عضله حداكثر نيروي انقباضي خود را بعنوان يك آگونيست بكار ميگيرد .
 • عضلات همراه در جهات اصلي نگاه Yok :
 • چشمها به سمت بالا و راست : Left.I.O. & Rt.S.R.
 • چشمها به سمت بالا و چپ : Rt.I.O. & Left.S.R.
 • چشمها به سمت بالا و راست : LeftM.R. & Rt.L.R. شکل :
 • چشمها به سمت بالا و چپ : Rt.M.R. & LeftL.R.
 • چشمها به سمت پايين و راست : LeftS.O. & RtI.R.
 • چشمها به سمت پايين و چپ : Rt.S.O. & LeftI.R.
 • عضلات سينرژيست و انتاگونيست : ميدان عمل يكسان دارند . جدول بالا . عضلات سينرژيست يك جهت ممكن است در جهت ديگر آنتاگونیست ( قانون شرينگتون ) ( مثل عضلات اسكلتي ، عصب دهي متقابل ) دارند كه باعث مهار انتاگونيستها ميشوند .
 • عضلات همراه ( قانون هرينگ ) : عضلات اگونيست عصب دهي يكسان دارند . جفت عضلات اگونيست داراي عمل اصلي يكسان را عضلات همراه yoke m مينامند . مثلا در نگاه به راستLMR و RLRهمراه هستند .
 • تكامل حركات دو چشمي : سيستم عصبي عضلاني در يك شيرخوار ، نارس است به همين دليل در چند ماه اول انحرافاتي ديده ميشود كه شايعترين انها انحراف به داخل است ( تا 2 ماهگي ) . هرگونه انحراف بعد از 2 ماهگي بايستي توسط چشم پزشك بررسي شود .
 • جنبه هاي حسي :
 • ديد دو چشمي : فيوژن حسي و ديد سه بعدي دو فرايند مجزا هستند كه مسئول ديد دو چشمي هستند . فيوژن حسي فرايندي است كه در آن اختلالات بين دو تصوير ناديده گرفته ميشوند . نقاط قابل فيوژن ناحيه پانوم ناميده ميشوند .
 • تغييرات حسي در استرابيسم : تا سن 8 سالگي مغز در برابر ديد غير طبيعي دو چشمي پاسخهائي ايجاد ميكند مثل دوبيني ، مهار ، امبليوپي ، تناظر غير طبيعي در شبكيه و فيكساسيون خارج مركز كه اين پاسخها در بالاي اين سنين در صورت ايجاد استرابيسم ديده نميشوند .
 • 1/ دوبيني : در صورت استرابيسم هر فووه آ تصوير متفاوتي دريافت کرده و در نتيجه كنفوزيون تصويري و دوبيني ايجاد ميشود .
 • 2/ مهار : تحت شرايط ديد دوچشمي تصاوير يك چشم مهار ( حذف ) و در چشم منحرف بصورت اسكوتوم ظاهر ميشود .
 • 3/ آمبليوپي : كاهش حدت بينائي در غياب هرگونه علت ارگانيك قابل تشخيص در چشم . اختلاف انكساري قابل ملاحظه بين دو چشم ( انيزومتروپي ) و محروميت بينائي در كاتاراكت مادرزداي نيز ميتواند باشد .
 • 4/ تناظر غير طبيعي در شبكيه : سازگاري حسي در روند استرابيسم حين ديد دو چشمي باعث كاهش مقدار انحراف حركتي را جبران و جلوگيري از دوبيني ميكند ( هتروتروپي حذف در چشم دچار عدم فيكساسيون و جابجائي جهت ديد در چشم دچار انحراف ) ميباشد .
 • 5/ فيكساسيون خارج مركز : در چشمها با آمبليوپي شديد گاه شبكيه خارج فوه آ براي فيكساسيون بكار برده ميشود . با بستن چشم غالب توجه چشم بيمار به منبع نور منعطف و چشم با فيكساسيون خارج مركز به نور نگاه نميكند .
 • معاينه :
 • شرح حال : سابقه فاميلي ، سن شروع : هرچه پايينتر باشد بدتر است . نحوه شروع ( تدريجي ، ناگهاني ، متناوب ) ، نحوه انحراف ، فيكساسيون .
 • حدت بينائي : در سن پايين توانائي تعقيب يك هدف . در 2.5 - 3 سالگي تست آلن ( تصاوير ) . 4 سالگي چارت E و تست تشخيصي HOT V. . در سنين 5 & 6 سالگي چارت اسنلن .
 • 2/84 ) تعيين خطاي انكساري : تعيين خطاي انكساري سيكلوپلژيك به كمك رتينوسكپي اهميت دارد . روش استاندارد در زير 2 سال استفاده از اتروپين است . به مدت 3 روز BIDبعد از 2 سالگي ، سيكلوپنتولات 1-2% به مدت دو هفته انجام ميشود .
 • معاينه ظاهري : استرابيسم ثابت يا متناوب ، تناوبي يا غير تناوبي و متغيير يا ثابت است ، پتوز همراه ، وضعيت سر ، وضعيت فيكساسيون هر چشم و هر دو با هم . حركات نيستاگموسي. چينهاي دائمي اپي كانتوس باعث ازوتروپي كاذب شده و باعث بازتاب نور از قرنيه طبيعي است .
 • 80 و 84 و 86 ) تعيين زاويه انحراف : تستهاي پوشش و منشور : 5 قسمت دارند : 1/ تست پوشش برای تروپیا 2/ تست برداشتن برای فوریا 3/ تست پوشش متناوب برای تروپیا و فوریا 4/ تست منشور و تست پوشش برای اندازه گیری کمی انحراف و 5 / تستهای ابژکتیو برای دیدن محل قرار گیری بازتاب نور . در تمام اين مراحل بيمار به يك جسم هدف بصورت ثابت نگاه ميكند .
 • 1/ Cover test : نگاه معاينه كننده به يك چشم و بستن چشم ديگر باعث حركت چشم و تشخيص جهت استرابيسم ميشود . مثلا در ازوتروپي حركت به خارج داريم .
 • 2/ Uncover test : پس از برداشتن كاور در تست قبلي اگر موقعيت چشم تغيير يافت با قطع ديد دوچشمي انحراف و هتروفوريا بوجود ميايد . جهت حركت جهت هتروفوريا را نشان ميدهد .
 • 3/ Alternate cover : متناوب پوشش روي چشمها قرار داده ميشود كه انحراف كلي را نشان ميدهد ( هتروتووپي و هتروفوري ) .
 • 4/ تست منشور و تست پوشش : اندازه گيري كمي انحراف با استفاده از منشورهاي با قدرت افزاينده تا زماني كه حركات چشم در تست پوشش متناوب خنثي شود .
 • 5/ تستهاي ابژكتيو : دیدن محل قرارگیری بازتاب نور A و B .
 • A / هيرشبرگ : منبع نوري بفاصله 33Cm قرار دادهشته و اگر بازتاب نور خارج از مركز قرنيه باشد به ازاء هر mm انحراف 18 ديوپتر ميدهيم .
 • B / رفلكس منشوري ( تست كريمسكي ) : منشورهاي مختلف بين منبع نور و چشم مبتلا قرار ميدهيم با بازتاب نور روي مركز قرنيه زاويه انحراف را اندازه ميگيريم .
 • 6/ اندازه گيريهاي منشور و پوشش : تا حدودي ابژكتيو هستند اما نياز به همكاري بيمار دارند .
 • 7/ تستهاي باليني بدون نياز به مشاهده حسي توسط بيمار : از دقت كمتري برخوردارند اما گاه مفيدند . دو روش رايج شامل هيرشبرگ و كريمسكي هستند .
 • دوكسيونها ( چرخش تك چشمي ) : پوشاندن يك چشم و تعقيب چرخشي يك هدف توسط چشم ديگر نشانگر ضعف عضله مرتبط است .
 • ورسيونها ( حركات هماهنگ چشمها ) : با معاينه چشمها هنگام تعقيب نور در 9 موقعيت تشخيصي بررسي ميشوند : اوليه ( نگاه به جلو ) ثانويه ( راست چپ بالا پايين ) ثالثيه ( بالا و راست / پايين و راست / بالا و چپ / پايين و چپ ) . چرخش واضح يك چشم نسبت به چشم ديگر با عنوانهاي فعاليت بيش يا كمتر از حد تعريف ميشوند .
 • همگرائي : با نزديك شدن يك جسم به پل بيني ، انقباض ركتوس داخلي و انبساط ركتوس خارجي را داريم . تست همگرائي بخش مهمي از تشخيص استرابيسم را تشكيل ميدهد .
 • نقطه نزديك همگرائي : فاصله نقطه از پل بيني كه در آن همگرائي از بين ميرود تا 5Cm طبيعي است .
 • واگرائي : نسبت همگرائي تطابقي به تطابق ( AC به A ) براي بكارگيري عينكهاي دوكانوني و ميوتيكها بكار ميرود . معمولا در بالين واگرائي بندرت تست ميشود .
 • معاينه حسي : شامل تست ديد سه بعدي ، تست حذف و تست پتانسيل فيوژن است و همه نيازمند عرضه دو هدف بصورت همزمان و هر كدام براي يك چشم ميباشند .
 • اهداف و مباني درمان :
 • در اطفال : 1/ خنثي نمودن اثرات حسي زيانبار استرابيسم ( آمبليوپي ، حذف و از دست دادن ديد سه بعدي ) . 2/ بهترین فرم قرارگيري چشمها با كمك درمان طبي و جراحي . زمان مناسب درمان در كودكان : اولين زمان پس از تشخيص آمبليوپي يا استرابيسم بايد درمان شود . ترجيحاً قبل از 2 سالگي . در سن 8 سالگي وضعيت حسي به قدري تثبيت ميشود كه آمبليوپي و نقص ديد 3 بعدي غير قابل درمان میشود .
 • انواع درمان :
 • 85 ) درمان طبي : مرحله اصلي و ضروري درمان آمبليوپی .
 • 1/ بستن چشم : اساس درمان آمبليوپي است . چشم سالم بسته ميشود تا چشم تنبل فعال شود . دو مرحله دارد بهبود اوليه و حفظ حدت بينائي . مرحله استاندارد اوليه بستن تمام وقت چشم است . مدت بستن به تعداد هفته هاي سن كودك و مساوي با ان است اما بيش از 4 ماه فايده ندارد . مرحله نگهدارنده ، بستن پاره وقت جهت حفظ بهترين ديد تا 6 سالگي است .
 • 2/ آتروپين : تعداد كمي بستن چشم را تحمل نميكنند ( در دوربيني متوسط تا شديد ) كه با اتروپين ايجاد سيكلوپلژي و كاهش قدرت تطابق ميكنيم . چشم سالم اتروپينه ميشود تا چشم تنبل وادار به فعاليت شود .
 • ابزارهاي اپتيك :
 • 1/ عينك : مهمترين ابزار اپتيك در درمان استرابيسم .
 • 2/ منشورها : باعث جهت گيري مجدد خط ديد شده و با بهبود راستاي حسي چشمها ، بعنوان يك درمان ضد مهار تصوير محسوب ميشوند ( پيشگوئي : تجربه حسي قبل از جراحي توسط منشورها ايجاد ميشود ) .
 • داروئي :
 • 1/ ميوتيكها : اكتيوفات يديد و ايزوفلوفات با مهار استيل كولين استراز محل اتصال عضله به عصب ، باعث تقويت ايمپالس عصبي و ايجاد تطابق موثرتر ميشوند . كاربرد وسيع در تشخيص و درمان ازوتروپي تطابقي . فنيل افرين همزمان از تشكيل كيست عنبيه جلوگيري ميكند .
 • 2/ سم بوتولينم : تزريق سم بوتولينوم نوع A-Botox در عضله خارج چشمي باعث فلج ميشود . تزريق تحت هدايت الكتروميوگرافي صورت ميگيرد . طول مدت فلج بسته به زاويه انحراف است .
 • درمان جراحي :
 • روشهاي جراحي :
 • 1/ قطع كردن و پس كشيدن : يك عضله توسط عمل قطع كردن تقويت ميشود . عضله از چشم جدا شده و كشيده ميشود و به همان محل متصل ميگردد . در عمل پس كشيدن ، عضله تضعيف ميشود .
 • 2/ تغيير محل اتصال عضله : اين عمل ميتواند به عضله يك عمل چرخشي جديد بدهد .
 • 3/ روش فادن faden : عمل مخصوص جهت تضعيف عضله است ( فيكساسيون خلفي ) يك محل اتصال جديد در خلف محل اتصال اصلي ايجاد ميشود .
 • انتخاب عضله جهت جراحي : به چند عامل بستگي دارد كه يكي از انها ميزان انحراف در موقعيت اوليه است و برحسب تفاوت ميزان انحراف براي نزديك و دور تغييرات ايجاد ميشود . نزديك MR و دور LR . در ازوتروپي هر دو عضله MR و در اگزوتروپي هر دو عضله LR بايد تضعيف شوند . براي انحرافات مساوي در نزديك و دور اعمال تضعيف دوطرفه يا قطع يا پس كشيدن يكطرفه به يك ميزان موثر .
 • 4/ بخيه هاي قابل تنظيم : بخيه هاي قابل تنظيم پيشرفت قابل توجهي در جراحي عضلات خصوصا در جراحيهاي مجدد و انحرافهاي ناهنموا ايجاد كرده اند . اين روش در زير 12 سال كاربرد ندارند .
 • ازوتروپي ( استرابيسم همگرا ) ( چشمهای متقاطع ) : شايعترين فرم استرابيسم است . دو نوع دارد : فلجي ( ضعف يا فلج يك يا هر دو LR و غير فلجي ( همنوا ) كه شايعترين نوع در شيرخواران و اطفال بوده و انواع تطابقي ، غيرتطابقي يا نسبي دارد . نوع فلجي در كودكان شايع نيست .
 • ازتروپي غير فلجي ( همنوا ) ( Comitant ) ( غیر تطابقی ) :
 • 1/ شيرخوارگي : 50% ازوتروپيها را شامل ميشود . انحراف همگرا قبل از 6 ماهگي ( همنوا ) يعني زاويه انحراف در تمامي جهات نگاه تقريباً يكسان است و با تطابق تغييري نميكند . درمان : جراحي . قبل از جراحی امبلیوپی باید کاملا از بین رود .
 • 2/ اكتسابي : در دوره كودكي و پس از 2y رخ ميدهد . معمولا عيب انكساري ندارد . زاويه انحراف اغلب كمتر از قبلي و درمان جراحي است .
 • 3/ تطابقي : زماني است كه مكانيسم فيزيولوژيك تطابق طبيعي است اما همگرايي تشديد شده و واگرائي نسبي جهت راست نگاه داشتن چشمها ، نارسا است . دو مكانيسم با هم يا مجزا عمل ميكنند :
 • A/ دوربيني : نوع اول غالبا بين 2-3 سالگي تظاهر ميكند . ميزان انحراف متغيير . عينك و ريفراكشن و سيكلوپلژيك كمك كننده هستند .
 • B / نسبت AC/C بالا : در این نوع ميزان انحراف در ديد نزديك بيش از ديد دور است . معمولا دوربين هستند . درمان عينك دو كانوني يا داروهاي ميوتيك .
 • C / تطابقي نسبي : يك مكانيسم مختلط ( عدم تعادل بين عضلات و عدم تعادل تطابق / همگرائي ) وجود دارد . جراحي براي درمان بخش غير تطابقي انحراف همانند ازوتروپي شيرخوارگي انجام ميشود .
 • ازوتروپي فلجي ( غيرهمنوا ) ( Incomitant ) ( فلج ابديوسنس VI ) : ضعف يك يا هر دو عضله LR بعلت فلج عصب ابديوسنس . در افراد بالغ با HTN يا ديابت ديده ميشود . معمولا 3 ماهه بهبود خودبخودي دارد . فلج اين عصب ميتواند نشانه تومر داخل جمجمه يا التهاب باشد . تروماي سر نيز از علل شايع است . درمان : بستن چشم مبتلا يا توسط منشور . تزريق سم بوتولسيم در عضله انتاگونيست MR . جراحي و بخيه هاي قابل تنظيم نيز مفيدند . گاه در نوزاد هنگام تولد هم ایجاد میشود .
 • 80 ) ازوتروپي كاذب : احساس وجود چشمها متقاطع در يك شيرخوار يا كودك بدون وجود استرابيسم واقعي . علت : پل بيني پهن و مسطح و چينهاي اپي كانتوس بزرگ معمولا با رشد صورت از بين ميرود .
 • اگزوتروپي : شيوع كمتري نسبت به ازوتروپي دارد ( خصوصا در شير خواران و كودكان ) . با افزايش سن بروز آن بيشتر ميشود . گاه تمايل به استرابيسم و اگر بصورت اگزوفوريا باشد و درمان نشود به نوع متناوب و بعد ثابت ميشود . توارث AD دارد .
 • انواع :
 • پايه ( Basic ) : انحراف در فاصله هاي دور و نزديك تقريبا برابر است .
 • افزايش واگرائي Divergence Excess : انحراف در فاصله دور بزرگتر از انحراف در فاصله نزديك است .
 • كاهش همگرائي Converg. insufficency : انحراف در فاصله نزديك بزرگتر از انحراف در فاصله دور است .
 • افزايش كاذب واگرائي Pesudodive.Exc. : انحراف در فاصله دور بزرگتر است اما استفاده از عدسي+ 3 ديوپتر براي اندازه گيري نزديك موجب برابري تقريبي ميزان انحراف در فواصل دور و نزديك ميشود .
 • 87 و 88 ) اگزوتروپي متناوب : 50% موارد اگزوتروپيها . عملا تمام موارد تا 5 سالگي ايجاد ميشوند . علامت کاراکترستیک بستن يك چشم در نور شديد است . ابتدا اگزوتروپي در ديد دور مشخص ميشود . درمان طبی آمبليوپي و عيوب انكساري ( AC/C ) بالا باشد عدسي منفي . اكثرا به جراحي نياز دارند .
 • اگزوتروپي دائم : شيوع كمتر زمان تولد يا ادامه و پيشرفت نوع متناوب . شايع همراه بيماريهاي نورولوژيك است . درجات مختلفي دارد . با از دست رفتن ديد يك چشم بسيار شديد ميشود . كاهش اددكشن و احتمال هيپرتروفي. گاه دوبيني . درمان تقريبا هميشه جراحي و سم بوتوليسم است .
 • الگوهايA&V : انحراف افقي در حالت قائم غير همنوا است . در الگوي A در نگاه رو به بالا به نسبت نگاه رو به پايين انحراف به داخل بيشتر يا انحراف به خارج كمتر و در الگوي V برعكس . نياز به درمان زماني است كه A بيش از 10 و V بيش از 15ديوپتر باشد . مايل فوقاني در A و مايل تحتاني در V درگير . درمان : جراحي .
 • 79 ) هيپرتروفي : بطور قراردادي انحرافات عمودي چشم بر حسب بالاترين چشم نامگذاري ميشود . شيوع كمتري نسبت به انحرافات افقي دارد . معمولا اكتسابي و بعد از دوران كودكي . علل : انوماليهاي مادرزادي / تروماي سر / تروما يا تومر اربيت / ضايعات ساقه مغز و بيماري Sys مثل مياستني / MS و گريوز . شرح حال بسيار مهم است . تستهاي تعيين زاويه استرابيسم مهم هستند . بروز استرابيسم بعد از 8y همواره با دوبيني است . بيشتر موارد غيرهمنوا است . گاه سيكلوتروپي نيز هست ( تست استوانه مضاعف مادوكس ) فلج عضله SO ( شایعترین فرم ) معمولا بصورت هيپرتروپي در سمت مبتلا و خم كردن سر به طرف مقابل بروز ميكند ( تست خم كردن سر بيلشوفسكي جهت تایید تشخیص ) . درمان : فقط با منشور اما تداوم انحراف را باید عمل کرد .
 • هتروفوري : نوعي انحراف چشم است كه به خاطر ديد دوچشمي ظاهر نميشود . تا درجاتي همه مردم دارند ( طبيعي ) . علائم واضح يا مبهم . علل اصلي : آستنوپي ( خستگي ) با دارو و الكل بدتر ميشود . تشخيص : اندازه گيري منشور و تست پوشش . درمان : در صورت علامتدار بودن . جراحي در صورت شكست درمان طبي .
 • امبلیوپی : تجربه غیرطبیعی زیر 7y ( کاهش حدت در غیاب هرگونه علت ارگانیک قابل تشخیص ) . 3 علت اصلی ان شامل محرومیت مثل کاتاراکت یا همانژیوم ، انیزومتروپیا ( تفاوت انکسار ) و نوع ناشی از لوچی .
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان