رتبه موضوع:
 • 129 رای - 2.89 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
خلاصه دستیاری اختلالات فشار خون در حاملگي
#1
 • انواع : پروتئینوری + ادم = پره اکلامپسی + تشنج = اکلامپسی .
 • 1/ پره اكلامپسي و اكلامپسي : HTN با ادم پاتولوژيك با پروتئينوري پره اكلامپسي و وقوع تشنج ناشي از HTN را اكلامپسي گويند .
 • 2/ HTN مزمن : از قبل از حاملگي وجود داشته است .
 • 3/ پره اضافه شده به HTN مزمن : پره اكلامپسي به آن اضافه شده باشد .
 • 4/ HTN گذرا : افزايش فشار خون در طي حاملگي يا در 24h اول پس از زايمان بدون پروتئينوري و ادم . برخي پره اكلامپسي و HTN گذرا را در يك گروه بنام PIH طبقه بندي ميكنند .
 • تعريف HTN در حاملگي : فشار Syst بيش از 160 يا 30 ميلي افزايش نسبت به مقدار پايه در نيمه اول حاملگي و يا فشار دياستولي بيش از 110 يا افزايش 15 ميلي به مقدار پايه در نيمه اول . ممكن است HTN حاملگي بدون رسيدن به مرز 160/1100 ايجاد شود .
 • سندرم پره اكلامپسي : ( HTN / Pr اوري / ادم ) . اغلب همراه با اختلالات ارگانهاي ديگر . اكثرا در طي اولين حاملگي رخ ميدهد . Pr اوري : بيش از 300mg ، Pr در ادرار 24h يا 1+ در نمونه ادرار . Pr اوري اغلب يك علامت ديررس است . ادم ژنراليزه پاتولوژيك محسوب ميشود . معيارهاي پره شديد : فشار 160< يا دياستول 110< / Pr اوري زياد / اليگوري / پلاكت 100> هزار / سردرد / درد اپيگاستر / ادم ريوي / IUGR .
 • اكلامپسي : تشنج گاه ناگهاني و گاه بعد از سردرد ، درد اپيگاستر ، تشديد R ها و افزايش Hct . 50% قبل از زايمان 25% طي زايمان و 25% ساعات اوليه پس از زايمان رخ ميدهد . تشنج پس از 2 روز بعد از زايمان نادر .
 • HTN مزمن : افتراق از پره اكلامپسي با وجود HTN قبل از بارداري يا قبل از هفته 20 حاملگي يا باقي ماندن بعد از حاملگي صورت ميگيرد . در اين افراد احتمال پره اكلامپسي بيشتر است و اغلب زودتر و شديدتر اتفاق ميافتد .
 • HTN گذرا : HTN بعد از زايمان طبيعي . اين افراد به احتمال زياد در آينده به HTN اساسي مبتلا خواهند شد .
 • اتيولوژي پره اكلامپسي : RF ها : اولين حاملگي / سابقه خانوادگي / اولين حاملگي در ازدواج مجدد / دو طرف طيف سن باروري 20> و 35< / بيماري زمينه اي كليوي ، اتوايمیون يا عروقي ناشي از HTN / DM / چند قلوئي / هيدروپس جنيني ايمني يا غير ايمني / تريپلوئيدي / مول هيداتيفرم .
 • عوامل ايمونولوژيك : بعلت ریسک بالا در اولين حاملگي اين حالت را يك واكنش ايمونوژنيك نسبت به الرژنهاي خارجي ميدانند . ميزان پره اكلامپسي در افراد با جلوگيري از طريق عدم تماس اسپرم صورت ميگيرد بيشتر است . در سندرم آنتي فسفوليپيد نيز افزايش بروز پره اكلامپسي ديده ميشود .
 • افزايش واكنش پذيري عروقي و صدمه اندوتليال : اختلال زمينه اي در پره اكلامپسي افزايش حساسيت عروقي به هورمونهاي منقبض كننده و ايكوزانوئيدها و انقباض عمومي شرياني است . ( انژيوتانسين II )كاهش فعاليت PGI2 و افزايش TXA2 نيز ديده ميشود . اين عوامل &alpha; TNF وlL1 ميباشند . ضايعه اوليه در پره اكلامپسی در سطح اندوتليوم عروق است .
 • پیشگیری از پره اکلامپسی : اسپرین لو دوز ( کمتر از 100 ) + مکمل کلسیم . اسپرین های دوز باعث گاستروشیزی و جداشدگی جفت میشود .
 • اختلالات انعقادي : ترمبوسيتوپني ، افزايش سطح مجموعه ترومبين III و FDPو كاهش سطح C.pr و آنتي ترومبين III ديده ميشود .
 • راديكال آزاد O و پراكسيداسيون چربيها : احتمالا افزايش توليد راديكالهاي اكسيژن و پراكسيداسيون چربي پلاسما علت زمينه اي صدمه سلولهاي اندوتليال باشد .
 • اختلالات تمايز و تهاجم سيتوتروفوبلاست : تهاجم ناكافي سيتوتروفوبلاست و در نتيجه كاهش تغييرات فيزيولوژيك در شرائين مارپيچي يكي از وقايع اوليه اين بيماري است كه باعث خونرساني كم جفت يا جنين و ترشح مواد در خون و تاثير بر اندوتليوم و ايجاد پره اكلامپسي میکند .

  عوارض مادري و جنيني پره اكلامپسي :
 • كليه ها : اندوتليوم مويرگ گلومرولي ( تورم سلولهاي مزانژيوم و اندوتليوم مويرگهاي گلومرولي ) پاتوگنومونيك پره اكلامپسي است . ندرتا در غياب Pr اوري ديده ميشود . افزايش اسيد اوريك / اسپاسم عروقي در كليه باعث افزايش Cr و اليگوري ميشود . ندرتا ATN و يا نكروز كورتكس كليه ايجاد ميشود .
 • كبد : در موارد شديد : نكروز خونريزي دهنده اطراف پورت و هماتوم زيركپسولي و بندرت پارگي هماتوم و خونريزي كبدي با علائم افزايش آنزيمهاي كبدي تشخيص سندرم HELLP است . در بيماران با درد RUQ و تهوع و استفراغ بايد پره اكلامپسي را مد نظر داشت .
 • جفت : ضايعه اصلي عروقي جفت : آتروز حاد ( تجمع ماكروفاژهاي مملو از ليپيد در انتهاي عروق ، نكروز فيبرينوئيد مديا و تكثير فيبروبلاستهاي انتيما ) . كاهش خونرساني باعث كاهش اكسيژن رساني به جنين و در نتيجه اختلال رشد / هيپوكسي جنيني و گاهي مرگ جنين و دكولمان جفت ميشود .
 • سيستم قلبي ريوي : افزايش غلظت خون شايع است . افزايش حجم داخل عروقي كه در حاملگي هاي طبيعي داريم وجود ندارد يا شديدا افت دارد . ادم ريوي غالبا عارضه درمان پره اكلامپسي است .
 • خون : پره اكلامپسي با فعال شدن سيستم انعقادي همراه است ( افزايش غيرفعال شدن C.Pr توسط الفا يك انتي تريپسين و در نتيجه افزايش سطح ترومبين و تجمع فيبرين ) . در پره اكلامپسي بطور طبيعي فيبرينوليز وجود دارد . مصرف پلاكت و انمي هموليتيك ميكروانژيوپاتیک نيز ديده ميشود .
 • CNS : ايسكمي مغزي / تشنج باعث EEG با ناهنجاري غير اختصاصی كه اغلب طي 3 ماه به حالت طبيعي باز ميگردد . MRI در 50% مبتلايان پره اكلامپسي و 90% اكلامپسي نتايج غير طبيعي ميدهد . اختلالات بينائي از تظاهرات شايع پره اكلامپسي شديد است .
 • نحوه برخورد : موثرترین درمان پره اكلامپسي زايمان جنين و جفت است ( در هفته هاي اخر / سرويكس مناسب ) .
 • 89 ) پره اكلامپسي خفيف : اهداف درمان : كنترل دقيق مادر و جنين و دادن زمان براي بلوغ جنين و بهبود وضعيت سرويكس براي زايمان / كاهش فعاليت / استراحت به پهلوي چپ / بستري / بررسي روزانه علائم / كنترل فشارخون / Pr اوري / NST دو بار در هفته / زايمان حداكثر تا هفته 37 تا 38 حاملگي بايد صورت گيرد . فشار کمتر از 160/110 و پروتئینوری کمتر از 5gr/day .
 • معیار درمان در منزل : الرت بودن ، فشار کمتر از 160/100 ازمایش نرمال ، NST و BPP خوب ، پروتئینوری کمتر از 1gr/day .
 • 91 و 89 ) پره اكلامپسي شديد : زايمان درمان مناسب اما زير 32w ممكن است خطراتي براي جنين داشته باشد . مرگ مادر نتيجه HTN شديد / اكلامپسي و سندرم HELLP است . پره اكلامپسي شديد قبل از 24w يا بعد از 32w يا شواهدي از تشديد بيماري در هر زمان بايد زايمان انجام شود . 24-34w بستري و تحت نظر / كورتون جهت بلوغ ريه ميدهيم . AST(SGPT) لازم ولی ALT لازم نیست . در شدید زایمان بعد از 34w صورت گیرد
 • 6/90 ) درمان HTN در پره اکلامپسی : هيدرالازين انتخابی و لابتالول خط دوم افراد مقاوم به هيدرالازين . برون ده ادراري با فولي اندازه گيري ميشود ( درحد 30ml/h نگه داشته شود ) .
 • پيشگيري از تشنج : سولفات منيزيوم داروي انتخابی و بر ديازپام و فني توئين ارجح تا 24hپس از تشنج . براي پيشگيري از مسموميت كنترل مرتب برون ده ادراري ، تعداد تنفس ، رفلكسهاي وتري عمقي و سطح هوشياري الزامي . در صورت دپرسيون تنفسي بايد يك گرم گلوكونات كلسيم وريدي به بيمار بدهيم .
 • روش زايمان : NVD ارجح مگر كنتراانديكه باشد . تا 12h پس از القاء زايمان با اكسي توسين اگر زايمان انجام نشود C/S الزامی . بدليل كمتر بودن حجم خون اين افراد و خونريزي زياد بايد خون همگروه آماده باشد .
 • 89 ) اكلامپسي : بهترین دارو براي كنترل تشنج سولفات منيزيوم . پس از كنترل تشنج براي ارزيابي اكسيژن رساني در مادر و در احتمال اسپيراسيون بايد ABG و CXR انجام شود . بعد از تثبيت وضعيت مادر اقدام به زايمان . در برادي كاردي پايدار خطر دكولمان جفت .
 • سطح منیزیم سرم و تظاهرات همراه : 4-8 نرمال ، 8-12 رفلکس پاتلا منفی ، 9-12 گرما و گرگرفتگی و دوبینی ، 10-12 خواب الودگی ، 15-17 مشکل عضلانی و تنفسی ، 30-35 ایست قلبی .

  اختلالات فشارخون در حاملگي :
 • HTN مزمن : عوامل خطر اضافه شدن پره اكلامپسي 1/ سن > 40y .2 / HTN > 15y 3/ HTN > 160 در اوايل حاملگي 4/ ديابت كلاس B تا F . 5/ بيماري كليوي . 6/ افزايش سطح اسيد اوريك كه از علائم اوليه اضافه شدن پره اكلامپسي است . ارزيابي بسيار كامل ميخواهند . كاهش نمك دريافتي / افزايش استراحت / ويزيتهاي بسيار ( دو هفته اي يكبار ) تا هفته 28 و بعدا هفتگي . درمان داروئي : متيل دوپا انتخابی است . زايمان تا قبل از هفته 38 بايد انجام شود . كورتون نياز دارند .
 • پيش بيني وقوع پره اكلامپسي : فشار Sys بيش از 120در سه ماهه اول / داشتن 20% اضافه وزن مادر / سيگار / افزايش غلظت &alpha;FP در سه ماهه دوم / افزايش سطح پلاسمايي فيبرونكتين 1 ماه قبل از ايجاد پره اكلامپسي / آزمايش تجويز انژيوتانسين II و بررسي سونو داپلر ( سابقه سقط وقوع پره را كاهش ميدهد ) .
 • پيشگيري از پره اكلامپسي : 1/ مراقبتهاي پري ناتال 2/ اسپرين با دوز كم 3/ كلسيم 4/ ساير موارد : ديورتيك فايده اي نداشته ( فورزماید در 3 ماه اول هیپواسپادیاز میدهد . در يك مطالعه كتانسرين ( بلوكر رسپتور نوع II سروتونين ) وقوع پره اكلامپسي را بطور چشمگيري كاهش داده است .
 • پروگنوز : بعد از زايمان جفت و جنين پره اكلامپسي بسرعت از بين ميرود . كنترل هفتگي جهت اطمينان لازم . ميزان عود در پره اكلامپسي شديد 30-60% .
پاسخ
#2
Patients with mild preeclampsia are often induced after 37 weeks' gestation. Before this, the immature fetus is treated with expectant management with corticosteroids to accelerate lung maturity in preparation for early delivery .
In patients with severe preeclampsia, induction of delivery should be considered after 34 weeks' gestation.
from emedicine
پاسخ
#3
بهار نارنج گیاه دارویی دوران بارداری
یک پزشک عمومی معتقد است: بهار نارنج بهترین داروی گیاهی برای رفع ناآرامی‌های جسمی و روحی دوران بارداری است و این داروی گیاهی با توجه به خاصیت‌های مفید فراوان می‌تواند جایگزین خوبی برای داروهای شیمیایی در دوران بارداری باشد.
دکتر فاطمه زارعی با اشاره به اینکه اغلب زنان بعد از پایان بارداری دچار افسردگی می‌شوند، افزود: با توجه به خاصیت آرامش بخش و ضد افسردگی بهار نارنج می‌توانند با مصرف روزانه یک لیوان دم نوش یا عرق آن ضربان قلب را تنظیم کنند و اضطراب و افسردگی را به تدریج از بین ببرند تا آرامش سابق به آنها بازگردد.
وی افزود: مصرف بهار نارنج برای همه افراد و در سنین مختلف محدودیت ندارد زیرا عوارضی برای استفاده از این داروی گیاهی مشاهده نشده است اما با توجه به خاصیت افزایش فشار خون برای افرادی که دچار پرفشاری خون همراه با بیماری قلبی هستند، مصرف زیاد آن توصیه نمی‌شود.
این پزشک عمومی با بیان اینکه در مقایسه بهار نارنج که یکی از معروف ترین سوغات شیراز است و دیازپام در رفع بی‌خوابی، تفاوتی در تاثیرگذاری مشاهده نشده است، خاطرنشان کرد: برای رفع بی‌خوابی در زنان باردار مصرف دیازپام که دارویی شیمیایی است، ممنوع است و عوارضی مانند لب شکری (ایجاد شکاف در لب نوزاد) و کام شکری (ایجاد شکاف در دهان نوزاد) ایجاد می‌کند بنابراین استفاده از داروی گیاهی بهارنارنج برای خواب بهتر در زنان باردار توصیه می‌شود.
زارعی با اشاره به اینکه به طور معمول زنان پس از زایمان دچار اضافه وزن می‌شوند، تاکید کرد: اضافه وزن بعد از زایمان مشکل بسیاری از زنان است بنابراین وجود اسدرین در بهارنارنج باعث کاهش اشتها و قندخون می شود و به طبع می‌تواند در کاهش وزن کمک کند.
وی بیان کرد: از خاصیت‌های دیگر بهارنارنج می‌توان به مواردی مانند اثر ضدتشنج، مقوی معده، تنظیم تپش قلب، ضد یبوست، تقویت مغز، متعادل کردن دستگاه تنفسی، دفع صفرا، رفع حالت تهوع و استفراغ در دوران بارداری، جلوگیری از شکستگی مویرگ‌ها و شفاف و نرم کردن پوست بدن اشاره کرد.
این پزشک عمومی گفت: زنان بهتر است در دوران بارداری و شیردهی به جای استفاده از داروهای شیمیایی با عوارض بالا، از داروهای گیاهی استفاده کنند تا سلامت خود و نوزاد را تضمین کنند.
پاسخ
#4
بسیار عالی بود، ممنون بابت به اشتراک گذاری
پاسخ
#5
علائم و نشانه های افسردگی
افسردگی از فردی به فرد دیگر فرق می کند اما یک سری علائم و نشانه های متداول وجود دارد. خیلی مهم است که بدانید این نشانه ها می توانند به جزئی از قانون زندگی شما تبدیل شوند. اما وقتی که نشانه های بیشتری را داشته باشید آنها قوی تر می شوند و دوام بیشتری پیدا می کنند و ان زمان است که شما مجبورید با افسردگی دست و پنجه نرم کنید. زمانیکه این نشانه ها خرد کننده و غیر قابل تحمل می شوند شما به کمک احتیاج دارید.

* احساس عدم داشتن پشتوانه و نا امیدی
احساس کنید که هیچ چیزی بهتر نمی شود و هیچ راهی برای بهبود شرایط کنونی وجود ندارد.

*تمایل خود را برای فعالیت های روزانه از دست بدهید.
به تفریحات، فعالیت های اجتماعی یا لذت جنسی علاقه ای نداشته باشید و توانایی خود را برای لذت بردن و حس نشاط داشتن از دست بدهید.

* ازدیاد و یا کمبود اشتها و یا تغییرات وزنی
اضافه یا کم کردن وزن یا تغییرات 5 درصدی وزن بدن در طول یک ماه

*از دست دادن انرژی
احساس خستگی، تنبلی و سستی و از دست دادن قوای جسمی و احساس سنگینی بدن حس اینکه کوچکترین کارها هم احتیاج به زمان زیادی برای انجام دادن دارند.

*حس نفرت از خود
احساس نفرت بیش از حد از خود یا احساس گناره کردن. شما به شدت خود را برای انجام دادن اشتباهات یا خطاها تنبیه کنید.

*دردهای بی دلیل
افزایش دردهای فیزیکی مثل سر درد، درد پشت، دردهای ماهیچه ای و درد های شکمی
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان